فرهنگ و تشکیلات اسلامی (ICO) - فرایند پذیرش مقالات